60,216 Reputation

30 yesterday
30 2 days ago
30 Aug 12
20 Aug 11
10 Aug 10
70 Aug 9
40 Aug 7
30 Aug 5
25 Aug 2
30 Aug 1
10 Jul 31
30 Jul 29
55 Jul 28
60 Jul 27
100 Jul 26
10 Jul 25
100 Jul 24
28 Jul 23
70 Jul 22
30 Jul 18
70 Jul 17
120 Jul 16
20 Jul 13
30 Jul 12
10 Jul 11
10 Jul 9
20 Jul 8
50 Jul 7
10 Jul 5
35 Jul 3